پایگاه اطلاع رسانی اصناف

www.asnaf.ir

دستورالعمل نحوه صدور مجوز ونظارت بر فعالیت بازار یابی شبکه ای

بسمه تعالی

« اطـــــــلاعــــــیه »

روابط عمومی وزارت بازرگانی اعلام کرد « دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکه ای » تصویب و ابلاغ گردید . براساس این دستورالعمل هر گونه فعالیت بازاریابی شبکه ای باید در قالب شرکت و با مجوز وزارت بازرگانی صورت گیرد و از فعالیت شرکتها و صنوف فاقد مجوز جلوگیری خواهد شد.

براین اساس کلیه متقاضیان تأسیس این شرکتها باید از 10 روز دیگر به مرکز امور اصناف و بازرگانان به آدرس : ضلع شمال شرقی میدان ولی عصر ، ساختمان معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی طبقه نهم مراجعه و درخواستهای خود را ارائه نمایند.

مقدمه :

فعالیت روبه تزاید بازاریابی شبکه ای به عنوان پدیده ای نوین درچرخه داد و ستد و نظام توزیع کالاهای داخلی و وارداتی ، ضرورت ساماندهی ، نظارت و قانونمند نمودن آنها را ایجاب کرده است . دستورالعمل حاضر در همین راستا تهیه و تدوین گردیده است و شامل تعاریف و مقررات ناظر برنحوه تاسیس و فعالیت بازاریابی شبکه ای می باشد.

ماده 1- تعریف :

1- 1- بازاریابی شبکه ای :

بازاریابی شبکه ای عبارت است از ارایه خدمات واسطه گری به صورت شبکه ای به نحوی که خریداران کالا نسبت به بازار یابی و جذب خریداران جدید اقدام نموده و درصدی از قیمت فروش کالا به وسیله بازاریابان زیر مجموعه شبکه متصل به خود را از صاحب کالا به عنوان پاداش یا پورسانت  خدمات بازاریابی دریافت می نمایند.

تبصره : کالاهای قابل عرضه توسط بازاریابان شبکه ای با اخذ تاییدیه کمیته نظارت می تواند ازتنوع و تعدد برخوردار باشد .

1-2- بازاریاب :

بازاریاب عبارتست از یک شخص حقیقی که به عملیات واسطه گری ( دلالی ) انواع کالاها از طریق تبلیغات و یا سایر طرق و وسایل قانونی به جذب مشتری و فروش آنها اشتغال دارد .

1-3- شرکت بازاریابی شبکه ای :

شرکتی است که به فعالیت بازاریابی شبکه ای مطابق تعریف بند 1-1- برای خود یا به نمایندگی از صاحب کالا ویا از طرف نمایندگی رسمی فروش او اقدام می نماید.

ماده 2- شرایط و مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز فعالیت بازاریابی شبکه ای از مرکز امور اصناف و بازرگانان :

الف – شرایط و ضوابط :

2-1- ارایه طرح توجیهی تجاری و برنامه های عملیاتی پیش بینی شده شرکت متقاضی.

تبصره(1) : شیوه و ساختار فنی طرح تجاری شرکت باید شفاف ، مستند ، قابل ارزیابی  و نظارت بوده و دارای توجیه اقتصادی باشد . طرح تجاری شرکت باید قبل از شروع فعالیت به تصویب کمیته نظارت برسد.

و هرگونه فعالیت برخلاف طرح تجاری مصوب کمیته نظارت ممنوع بوده و در صورت عدم توجه به تذکر کمیته نظارت مجوز فعالیت شرکت توسط مرکز امور اصناف وبازرگانان لغو یا ابطال خواهد شد.

تبصره (2) : درصورت موافقت مقدماتی کمیته نظارت با طرح ارایه شده و پیش نویس اساسنامه و اظهار نامه ثبت شرکت ، متقاضیان می توانند نسبت به ثبت شرکت اقدام نمایند.

2-2- مدیرعامل واعضای هیات مدیره شرکت باید حداقل دارای مدرک لیسانس یا معادل آن باشند.

2-3- شرکتهای سهامی خاص که حداقل سرمایه آنها بیش از دویست میلیون ریال باشد در اولویت اخذ مجوز قرار دارند.

2-4-  پرداخت پورسانتها و پاداشها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارایه محصولات امکان پذیر می باشد و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی با ارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که  قبلاً به تصویب کمیته نظارت رسیده ) پیش بینی نشده باشد ، ممنوع است .

2-5-  میزان پرداخت پاداش ویا پورسانت  ، تعداد سطوح دریافت کننده  و محدودیهای آن باید ضمن درج در طرح تجاری ، کاملاً شفاف و قابل سنجش باشد.

2-6-  نسبت کفایت سرمایه شرکت که بعداً توسط کمیته نظارت اعلام خواهد شد باید رعایت قرار گیرد.

2-7- قیمت محصولات ارایه شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود .

2-8- گسترش شبکه انسانی و صرفاً جذب توزیع کنندگان کالا و پولگردانی و ارایه محصولات موهومی،   خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد ممنوع است .

2-9- ارایه تعهد نامه کتبی تعیین حسابرس و بازرس شرکت از میان فهرست مورد تایید کمیته نظارت و ارایه گزارش مالی ماهانه و سالانه  به کمیته مذکور و همچنین حضور نماینده کمیته در مجامع عمومی شرکت .

تبصره 1 – نرم افزار حسابداری مورد استفاده این شرکتها باید مورد تایید کمیته نظارت باشد و امکان تامین اطلاعات مورد نیاز کمیته نظارت را به صورت لحظه ای داشته باشد شرکت باید امکان دسترسی کامل جهت رویت کلیه اطلاعات مالی و استخراج آمار مورد نیاز کمیته نظارت را به صورت بدون وقفه فراهم نماید.

تبصره 2 – در قرارداد منعقده بین شرکت و بازرسان و حسابرسان منتخب ، آنها باید موظف به نظارت لحظه به لحظه برعملیات مالی شرکت گردند و باید بویژه موارد زیر را مرتباً تحت نظر قرارداده و به محض تخطی از آنها توسط شرکت موظفند مراتب را به کمیته نظارت اطلاع دهند:

-        نظارت برعدم انحراف از اساسنامه شرکت و طرح تجاری مصوب کمیته نظارت .

-        نظارت بررعایت نسبتهای مالی و ذخیره های اعلامی از سوی کمیته نظارت .

-   نظارت بر صحت عملکرد نرم افزار حسابداری ، نرم افزار اعلام پادشها و یا پورسانتهای  مشتریان و بازاریابان و عدم تغییر نرم افزار مصوب .

-        نظارت بر صحت حسابهای مهم و نیز ارقام با اهمیت .

-        نظارت بر رعایت کامل مقررات  الزام آور برای شرکت های موضوع این دستورالعمل .

همچنین حسابرسان قانونی موظفند نسبت به تحلیلهای آینده نگر مطابق با درخواستهای کمیته نظارت اقدام و نتایج آن را به کمیته مذکور ارسال نمایند.

2-10- دریافت هرگونه وجه یا معادل آن تحت عنوان حق عضویت ، سپرده گذاری و یا قبول نمایندگی جهت سپرده گذاری یا قبول نمایندگی جهت هرگونه فعالیت اقتصادی سودآور دیگر  ممنوع است .

2-11- کلیه پرداختها و دریافتهای مربوط به مشتریان و بازاریابان باید الزاماً از طریق حسابهای بانکی در بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت . اطلاع رسانی تعهدات شرکت ( اعم از وجه نقد وکالا ) به مشتریان ، مشروط به همخوانی آن با سیستم حسابداری و اطلاعات بانک بلامانع است .

شرکت باید دارای دفاتر قانونی و صورتهای مالی شفاف باشد و کلیه عملیات مالی خود را (درآمدها، پرداخت پورسانتها، خرید محصولات و ... ) ازطریق حسابهای مشخص و قابل نظارت صورت دهد.

2-12- درصورت فعالیت  مجازی ، متن نرم افزاری اطلاع رسانی درختواره های مشتریان (شبکه) و وجوه واریزی به حساب آنان باید قبلاً به تصویب کمیته نظارت رسانده شود . سامانه اینترنتی مزبور باید در شرکتهای میزبان داخلی راه اندازی شود و بروزرسانی آن بدون مجوز کمیته ممنوع است .

2-13- شرکت بازاریابی حق جذب مشتری از خارج کشور را خواهد داشت لیکن حسابهای مربوط به مشتریان مذکور باید به صورت جداگانه در دفاتر حسابداری نگهداری شود.

شرکت حق پرداخت وجه به مشتریان خارجی را ازمحل وجوه مشتریان ایرانی ندارد . درصورت نیاز به خروج ارزهایی به خارج از کشور که قبلاً از مشتریان خارجی دریافت شده ، موضوع قبلاً باید به تایید حسابرس رسیده و گزارش آن به کمیته نظارت نیز ارایه شود.

2-14- فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکه ای که محل تاسیس آن درخارج کشور و یا مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی باشد مشروط به تاسیس و ثبت نمایندگی و یا شعبه در داخل کشور با رعایت کلیه مقررات این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات مربوط به ثبت نمایندگی های خارجی و ارایه تضمین های مالی معتبر بلامانع است .

2-15-  اسامی شرکتهای دارای مجوز از طریق سایت اینترنتی اطلاع رسانی مرکز امور اصناف و بازرگانان و سایر روشهای مناسب به اطلاع عموم خواهد رسید .

تبصره : فهرست شرکتهای بازاریابی شبکه ای فاقد مجوز و نیز شرکتهای هرمی توسط کمیته نظارت به  مرکز امور اصناف وبازگانان اعلام شده و از طریق مراجع ذیصلاح از فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.

شرایط ادامه فعالیت شرکت :

2-16- شرکت موظف است حداکثر ظرف 10 روز پس از درخواست مشتریان ، وجه یا کالای مورد تعهد را تامین نماید و حق ندارد مشتریان یا بازاریابان را مجبور نماید پاداش مورد تعهد را از کالایی خاصی انتخاب نمایند مگر آنکه این موضوع قبلاً در طرح تجاری شرکت صراحتاً قید شده باشد . کمیته نظارت می تواند پس از دریافت اولین شکایت در مورد عدم پرداخت پاداش و یا تحویل کالای مورد درخواست مشتری یا بازاریاب نسبت به بررسی موضوع اقدام و درصورت تایید آن ، اخطاریه ای 5 روزه را ازطریق مرکز امور اصناف وبازرگانان برای شرکت مورد نظر صادر نماید. درصورت بی توجهی شرکت به اخطاریه صادره ، مرکز امور اصناف وبازرگانان می تواند نسبت به توقف فعالیت آن اقدام نماید

تبصره : درصورتی که مشتریان یا بازاریابان داوطلبانه نسبت به دریافت وجوه یا کالای مورد تعهد شرکت در موعد مقرر اقدام نکنند هیچ گونه سود یا خسارتی علاوه بر تعهد شرکت به آنان پرداخت نخواهد شد.

ب – مدارک مورد نیاز :

2-17- اصل و فتوکپی برابر اصل آگهی تاسیس ، اساسنامه و روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین تغییرات در هیات مدیره آن و فتوکپی برابر با اصل مدارک ثبت نمایندگی یا شعبه شرکتهای خارجی در ایران به همراه ترجمه مدارک ثبت و اساسنامه شرکت اصلی در کشور مبدأ.

تبصره : فعالیت بازاریابی شبکه ای باید صرفاً به عنوان تنها فعالیت مجاز شرکت در اساسنامه آن قید شده باشد .

2-18-  اصل و فتوکپی برابر با اصل شناسنامه وکارت ملی ، آخرین مدرک تحصیلی و شش قطعه عکس مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت و همچنین سایر اعضای دارای حق امضاء در هیات مدیره باضافه کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم آنها و در مورد اتباع خارجی فتوکپی برابر با اصل گذر نامه بهمراه  شماره اختصاصی اتباع خارجی و روادید اقامت معتبر .

2-19- گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و رییس هیات مدیره و سایر اعضای دارای حق امضاء در هیات مدیره شرکت.

ماده 3- صلاحیت امینتی وتخصصی متقاضیان عضویت در هیات مدیره ، مدیرعامل و مدیر مالی شرکتها باید قبل از انتصاب توسط کمیته نظارت تایید گردد. در صورتی که هریک از اشخاص فوق در ادامه فعالیت شرکت به هردلیل فاقد یکی ازصلاحیتهای مزبور گردند مراتب به شرکت اعلام می شود در این صورت شرکت باید ظرف 10 روز نسبت به برکناری فرد فاقد صلاحیت اقدام کند .

ماده 4- کمیته نظارت مسئولیت صدور تاییدیه برای موافقت مقدماتی با متقاضیان دریافت مجوز بازاریابی شبکه ای را عهده دار می باشد .

ماده 5- صدور مجوز فعالیت بازاریابی شبکه ای :

مرکز امور اصناف و بازرگانان مسئول صدور موافقت مقدماتی و همچنین مجوزفعالیت بازاریابی شبکه ای پس ازتایید کمیته نظارت می باشد.

ماده 6- مراحل صدور مجوز فعالیت :

6-1- متقاضیان تاسیس و دریافت مجوز فعالیت بازاریابی شبکه ای درخواست کتبی خود را به همراه مدارک مندرج در ماده 2 این دستورالعمل به مرکز امور اصناف و بازرگانان ارایه می نمایند.

6-2- مدارک ارایه شده توسط متقاضیان جهت رسیدگی به کمیته نظارت تحویل می گردد.

6-3- کمیته نظارت نسبت به رسیدگی به مدارک واصله از مرکز امور اصناف و بازرگانان اقدام نموده و درصورت تایید صلاحیت مراتب را جهت صدور موافقت مقدماتی به مرکز امور اصناف و بازرگانان اعلام می نماید.

6-4- مرکز امور اصناف و بازرگانان پس از اخذ تاییدیه صلاحیت از کمیته نظارت نسبت به صدور موافقت مقدماتی برای متقاضیان اقدام می نماید.

6-5- کمیته نظارت پس از بررسی و احراز شرایط و ضوابط لازم مندرج در ماده (2) توسط متقاضی ،  نسبت به ارایه تاییدیه جهت صدور مجوز فعالیت بازاریابی شبکه ای به مرکز امور اصناف و بازرگانان اقدام می نماید.

6-6- مرکز امور اصناف و بازرگانان براساس تاییدیه دریافتی از کمیته نظارت مجوز فعالیت متقاضیان را صادر  نموده و رونوشت آن را به کمیته نظارت ارایه می نماید.

ماده 7- کمیته نظارت :

کمیته نظارت بر مراحل صدور مجوز ونحوه فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکه ای متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات ، وزارت بازرگانی ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی کل کشور
بوده و دبیرخانه آن در مرکز امور اصناف و بازرگانان مستقر می باشد.

ماده 8- کلیه شرکتهای دارای مجوز فعالیت از مرکز امور اصناف و بازرگانان مجاز به فعالیت در چارچوب اساسنامه و طرح تجاری مصوب کمیته نظارت خواهند بود و اجازه تاسیس دفتر ، تبلیغات و برگزاری سمینارهای  تبلیغی با رعایت سایر قوانین و مقررات کشور را خواهند داشت .

ماده 9- مرکز امور اصناف وبازرگانان می تواند شرکتهای دارای مجوز را براساس معیارهایی که توسط کمیته نظارت تصویب و به اجرا گذاشته خواهدشد ، رتبه بندی نموده و نتایج آن را به اطلاع مردم برساند.

ماده 10- بررسی  تخلفات شرکتهای بازاریابی شبکه ای :

کمیته نظارت مسئول بررسی  به شکایات واصله از مردم در ارتباط با شرکتهای بازاریابی شبکه ای که دارای مجوز فعالیت از مرکز امور اصناف وبازرگانان می باشند ، خواهد بود .

تبصره : در مواردی همچون کم فروشی ، گران فروشی و سایر تخلفات مرتبط با حوزه بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان مراتب پس از بررسی و تایید کمیته نظارت از جانب مرکز امور اصناف وبازرگانان جهت رسیدگی و اعلام نظر به سازمان مذکور و درصورت لزوم به  سازمان تعزیرات حکومتی ارسال میگردد.

ماده 11- درصورت تکرار تخلفات متعدد از جانب یک شرکت وتایید آن توسط کمیته نظارت ، مرکز امور اصناف و بازرگانان می تواند  نسبت به لغو یا ابطال مجوز شرکت  مذکور اقدام  نماید.

ماده 12- این دستورالعمل در 12 ماده و 8 تبصره تهیه و در تاریخ  18/9/1388 به تصویب معاون توسعه  بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی رسید.

داغ کن - کلوب دات کام